O sboru

HISTORIE POŽÁRNÍ OCHRANY, VZNIK HASIČSKÉHO SBORU V ZÁBOŘÍ

Opatření k zamezení požárů bylo vydáno již ve 14. století, podle něho měl každý občan náležitě chránit své ohniště, louče i přenášený oheň.

V polovině 18. století byly vydány patenty, které přikazovaly včas vyhlašovat poplach, dbát na dostatek vody, pomáhat při hašení požárů. Častou příčinou požárů byly komíny z prken, proto bylo nařízeno vymazávat je hlínou, později se budovaly komíny zděné. V této době byl vydán požární řád pro královská města pražská i pro venkov, byla zřízena funkce ponocného, který mimo jiné povinnosti musel včas oznamovat vzniklý požár. Asi v polovině 19. století se zrodila myšlenka na vytvoření hasičských spolků, které by byly schopny organizovaně bojovat proti ohni i jiným přírodním katastrofám. V Čechách byl založen první hasičský sbor ve Velvarech roku 1864 a tím byl dán příklad dalším městům a vesnicím, aby také začaly zakládat své  hasičské sbory, protože boj proti ohni je účinný pouze v organizované skupině, která je vybavena jak hasícími prostředky, tak dobře cvičenými a schopnými lidmi. To si uvědomili i občané zábořští a v roce 1891 založili hasičský sbor.

Ke vzniku dobrovolných hasičských sborů vydatně přispělo vydání zákona, „kterým se stanoví povinnosti pojišťoven ku plnění příspěvků pro výdaje k účelům hasičství a ku podpoře hasičů k úrazům přišlých.

Roku 1891- v srpnu tohoto roku se konal sjezd slovanského hasičstva (účast 16 000 mužů), a právě v tomto roce dal podnět k založení hasičského sboru v Záboří tehdejší starosta obce pan Matěj Kolář, sám prošel všemi funkcemi ve sboru.

Nejstarší písemný dokument však pochází až z roku 1895, kdy od firmy R.A:, Smékal Smíchov byla zakoupena čtyřkolová stříkačka za 1040 K do té doby se požáry hasily ručně za pomoci věder s vodou, ovšem na rozdíl od minulých dob organizovaněji.

V roce 1907 a 1908 byly od Ústřední prodejny hasičských potřeb zakoupeny dvě berlové stáloproudé stříkačky za 84,40 K.

Hasičský sbor se skládal ze členů činných a přispívajících, odebíral věstník Hasičské rozhledy, od roku 1894 vydávaný 1x měsíčně Zemskou ústřední jednotou království českého. Tento věstník informoval o nařízeních a zákonech, o práci a činnosti jednotlivých žup ihasičských sborů, o nové technice, slavnostech, divadelnictví, literatuře, písemnictví, dále informoval o školení funkcionářů i členů, o pojištění, o práci ženských odborů, o samaritánské službě aj.